Beslut om skyddsjakt efter en varg i Norrtälje kommun

publicerad 9 oktober 2023
- av Redaktionen

Länsstyrelsen Stockholm har på eget initiativ fattat beslut om skyddsjakt efter en varg i ett avgränsat område norr om Norrtälje. Beslutet har fattats mot bakgrund av att varg vid tre tillfällen under september angripit får i Norrtälje kommun.

I området som berörs av skyddsjaktsbeslutet är tätheten av fårbesättningar mycket hög. Större delarna av skyddsjaktsområdet omfattas av skärgårdsmiljö där många tamdjursägare varken har rovdjursavvisande stängsel eller stängslat mot vatten.

Länsstyrelsen bedömer att det inte är möjligt att på kort tid hägna in samtliga djur. Det är heller inte alltid lämpligt med hänsyn till naturvärden, befintlig terräng samt landskapsbild att beten i skärgårdsmiljö hägnas in.

– Vi bedömer att de upprepade skador på får som skett under kort tid i denna särskilt känsliga skärgårdsmiljö motiverar skyddsjakt efter en varg, säger Sara Sundin, enhetschef på Länsstyrelsen Stockholm.

Sammantaget bedömer Länsstyrelsen att risken för allvarlig skada på får är fortsatt stor samtidigt som skyddsjakten inte bedöms försvåra upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för varg.

Länsstyrelsens beslut omfattar en varg som rör sig ensam inom ett avgränsat område norr om Norrtälje samt stora delar är Väddö. Skyddsjakten är tillåten från och med den 9 oktober till och med den 31 oktober 2023, dock som längst till dess att en varg har fällts eller att annat beslutas. Endast utsedda jägare får jaga. Beslutet är fattat med stöd i jaktförordningen.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!