Forskning på Norrtälje sjukhus ökar kunskapen om covid-19

publicerad 3 oktober 2022
- av Redaktionen

NORRTÄLJE. En studie som utförts på Norrtälje sjukhus har inte kunnat påvisa att behandling med blodproppshämmande läkemedel minskar risken för blodpropp hos patienter med Covid-19. Samtidigt visar studien att risken för allvarlig blödning vid samtidig behandling av blodproppshämmande läkemedel inte ökar.

Från mars 2020 till mars 2022 har Norrtälje sjukhus vårdat över 500 patienter med covid-19. Under tidsperioden har sjukhuset bedrivit forskning för att öka kunskapen om sjukdomen.

– Det har varit viktigt för oss att göra vårt bästa för att bidra till ökad kunskap om covid-19 – en helt ny sjukdom som nu kommer att bli en del av vår vardag. För även om vi återgått till att leva nästan som före pandemin, så får vi inte glömma att viruset finns kvar bland oss och fortfarande påverkar sjukvården, säger Sara Aspberg, överläkare vid medicinkliniken och ansvarig för forskningsstudierna, i ett pressmeddelande från Tiohundra.

Den ena studien som bedrivits handlar vårdpersonalens risk att smittas av covid-19 på arbetsplatsen och personalens arbetsmiljö. Resultatet av studien väntas bli klara senare i höst.

Den andra studien som kallas “AntiCov“, inleddes under våren 2021 och baseras på journalgranskningar tillhörande 184 Covid-positiva patienter.

Syftet med studien har varit att se huruvida en behandling med antikoagulantia, en grupp läkemedel som hämmar blodets förmåga att koagulera och på så sätt minska risken för proppbildning kan minska risken för just detta. Anledningen är att patienter som vårdas för covid-19 har en ökad risk för blodproppar varför man rekommenderas behandling med antikoagulantia. Denna typ av läkemedel ökar istället risken för blödningar.

– Vi har inte kunnat se något tydligt samband mellan behandling med antikoagulantia och risk för blodpropp eller allvarlig blödning. Däremot fann vi ett starkt samband mellan diabetesdiagnos vid inskrivning och risk för hjärtinfarkt under vårdtiden. Det sambandet skulle vi nu vilja studera närmare säger Sara Aspberg, överläkare vid medicinkliniken och ansvarig för forskningen om covid-19 på Norrtälje sjukhus.

AntiCov-studien är ännu i resultatfas och inte publicerats som vetenskaplig artikel än.

– Även om åtskilliga studier som initierats under pandemin omfattat betydligt färre patienter än i vårt fall, så är underlaget vi haft att utgå från begränsat. Dessutom förändrades vården i takt med att kunskapen om sjukdomen ökade, särskilt under den första pandemivågen. Resultatet bör därför tolkas med försiktighet och det är rimligt att anta att vi hade sett en skyddseffekt mot blodpropp om patientgruppen varit större, säger Sara Aspberg.

FOTO: Arkivet

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!