Målsättningen: Norrtälje ska bli landets bästa skolkommun

publicerad 14 december 2021
- av Redaktionen

NORRTÄLJE. Genom att kvalitetssäkra den egna verksamheten ska Norrtälje kommun säkerställa att alla elever som lämnar kommunens grundskolor om fyra år ska göra det med fullständig behörighet till gymnasiet. Det är slutsatsen i det nya skolutvecklingsprogram som tagits fram.

Den viktigaste kuggen i styrkedjan är rektorer och lärare på varje enskild skola, eftersom det är de som har kunskap om elevernas resultat och utveckling, och om vilka resurser som krävs för att fortsätta deras utveckling.

Lokal annonsör

Barn- och skolnämnden har beslutat att i ett samlat dokument beskriva hur Norrtälje kommun ska säkerställa att varje förskola och skola bedriver och utvecklar sin verksamhet i enlighet med de nationella målen.

I huvudsak handlar det om hur Norrtälje kommun kvalitetsutvecklar den egna verksamheten för barns och elevers livslånga lärande. Och den långsiktiga målsättningen är att alla elever som lämnar Norrtälje kommuns grundskolor ha fullständig behörighet till gymnasiet.

– Upplägget innebär en tillit till verksamheten men också en tillit till politiken. Kunskapen om resultat, resurser och de lokala förutsättningarna finns bland personal och ledningen på varje enskild skola. Ska resultaten förbättras är det därför nödvändigt att utgå från förskolorna- och skolornas egna förutsättningar, säger Robert Beronius (L), barn- och skolnämndens ordförande i ett pressmeddelande.

I det systematiska kvalitetsarbetet fokuserar förskollärare och lärare på verksamhetens och elevernas resultat, och genomför förändringar som leder till förbättringar i barngruppen eller klassrummet. Undervisningen anpassas utifrån barnens och elevernas behov så att de kan nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Lokal annonsör

– Det handlar om att vi måste mäta elevernas förmågor, och fokus nu ligger på läsförmågan eftersom läsningen är grunden till all inlärning och påverkar alla andra skolämnen. Om en elev inte har tillräcklig läskapacitet går det inte att läsa ett recept i hemkunskapen eller tillgodogöra sig läromedelstexterna i fysikboken, säger Johan Kant, verksamhetschef för grundskolan.

Den centrala ledningen på förvaltningsnivå ska vara lyhörd och kunna erbjuda stöd utifrån de behov som skolorna och förskolorna själva identifierat. En väl fungerande styrkedja, ledare med fokus på barnen och eleverna samt en organisation där rektorer får förutsättningar att utveckla sitt ledarskap med både ansvar och befogenheter har visat sig framgångsrik.

– Genom att vi ger ett centralt stöd och ledning bidrar vi till att chefer och medarbetare i verksamheten kan fokusera på det de är bäst på – det pedagogiska uppdraget. Förvaltningens arbete ska vara i linje med de behov som identifierats inom enheternas kvalitetsarbete, säger Jenny Nordström, förvaltningsdirektör barn- och utbildningskontoret.

Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet och skapar förutsättningar för att barnen ska fortsätta in i grundskolan med en god självkänsla och nyfikenhet på livet. Därför är även förskolan en viktig del i det nya skolutvecklingsprogrammet.

Skolan kommer under de närmaste åren att fokusera på kärnuppdraget och arbeta med baskunskaperna som läsning och räkning. All yttre påverkan som uppgifter och projekt som läggs på skolan kommer att rensas bort i största möjliga mån. Fokus ligger nu på systematisk uppföljning på individ-, klass-, årskurs- och skolnivå varje kvartal för att förbättra elevernas läs- och matematikkunskaper. Målsättningen är att Norrtälje ska bli landets bästa skolkommun.

– Naturligtvis kommer våra grundskolor att lyckas eftersom vi har så skickliga rektorer, lärare och annan personal som tillsammans kommer att vara med på denna utvecklingsresa. Vi kommer inte att ge oss förrän vi ser de goda resultat som alla elever i Norrtälje kommun kan nå genom våra påbörjade insatser, säger Johan Kant.

Det nya Skolutvecklingsprogram för Norrtälje kommunala förskolor och skolor 2022-2025 beslutades i barn- och skolnämnden den 13 december 2021 och ersätter Skolutvecklingsprogam 2016-2021. Framtagandet av ett nytt skolutvecklingsprogram, som även inkluderar fritidshemmen, är en del av Alliansen för Norrtälje kommuns 88-punktsprogram för Norrtälje kommun denna mandatperiod.

Mitt Roslagen