Upprörda jägare när ingen skyddsjakt på lodjur får bedrivas i Norrtälje

publicerad 28 februari 2023
- av Daniel Rämsell

ROSLAGEN. 1 mars startar licensjakten på lo i Sverige och i år får totalt 201 lo skjutas. Detta är nästan dubbelt så många som förra året, då 110 tilläts skjutas. I Norrtälje kommun får däremot ingen licensjakt förekomma, trots att det är ett av Sveriges lotätaste områden. – Det är katastrof i det här länet. Vi har en länsstyrelse som inte sköter sitt uppdrag. De inventerar inte efter de regler och förordningar som finns i det här landet. De är inte intresserade av visa på vilken nivå viltstammarna faktiskt befinner sig i, säger Peter Johansson, Jägare.

Inte heller i övriga länet kommer det ske någon jakt på lodjur i år men trots detta kommer jakten bli den största sedan 2010 i Sverige som helhet.

Det är förvånande att man har ökat tilldelningen i en sådan omfattning, säger Benny Gäfvert på WWF till Dagens ETC.

Lodjuret är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former, enligt Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har delegerat rätten att besluta om skyddsjakt på lodjur till länsstyrelserna i hela landet utom i Gotlands län. Myndigheterna kan besluta om skyddsjakt vid behov, året om. Jakttiden för det specifika tillfället fastställs i beslutet om skyddsjakt, skriver Naturvårdsverket på sin hemsida.

Enligt Länsstyrelsen skall det under 2022 rört sig om ett 30-tal lodjur som uppehållit sig i trakterna för Norrtälje, Vallentuna och Södertälje. Detta är en siffra som Jägaren Peter Johansson menar är helt felaktig.

– I Norrtälje kommun finns det säkerligen hundra lodjur. Länsstyrelsen lät meddela förra året att det fanns ett bestånd om sex föryngringar i Stocholms län. Jag har konstaterat motsvarande siffra bara Norr om Erken, säger Peter Jansson.

Länsstyrelsen skall inventera lodjuren med hjälp av kameror, spår och via appen “Scandobs” där allmänheten kan lämna in tips. Detta görs inte rätt omfattning, menar Peter Johanson.

– Man kontrollerar inte det som rapporteras in från allmänheten och man har diverse bortförklaringar till detta. Konsekvenserna blir många. Indirekt främjar man illegal jakt och man riskerar även tamdjursangrepp i onödan, säger Peter.

Jägaren Robin Kling från Vettershaga delar Peters bild av lodjursläget i Norrtälje kommun.
– Det finns cirka hundra individer lodjur idag i Norrtälje kommun tills det att en korrekt inventering är utförd och kan bevisa motsatsen, säger Robin Kling.

Även Robin anser att riskerna med felbedömningar beträffande beståndet kan få konsekvenser på tamdjuren. 

– Man riskerar havererade rådjur, dovhjort och skogsfågelstammar. Man riskerar generellt även ökade tamdjursangrepp, säger Robin Jansson.

Allt Om Norrtälje har även varit i kontakt med Sara Sundin som är chef för enheten för natur- och viltärenden på Länsstyrelsen i Stockholms län:

Vad tror du är anledningen till diskrepansen mellan allmänhetens bedömning och er bedömning beträffande lodjursbeståndet?

– Det kan vara flera orsaker. Lodjuren inventeras enligt en strikt metodik. Man inventerar lodjurshonor och deras ungar. Helst skall man inventera dem genom att spåra på snö men det är svårt att genomföra i ett län där det sällan är snö. Vi är hänvisade till kameror och allmänhetens rapporter. Vi följer upp allmänhetens rapporteringar och det gör vi så gott det går, säger Sara Sundin.

Likt jägarna bedömer Sara att det kan finnas brister i inventeringsmetodiken.

– Inventeringsmetodiken i sig kan innebära att vissa bestånd missas. Det är vi fullt medvetna om men vi gör så gott vi kan för att kunna göra en så bra bedömning som möjligt, säger hon.

Vad anser du att det kan bli för konsekvenser om det är så att beståndet faktist är större än vad ni beräknat?

– Konsekvensen är att det kan bli något lägre inventeringsresultat än vad som faktiskt motsvarar lodjursstammen, avslutar Sara Sundin. 

 

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!