Högsta höjningen av skolpengen någonsin, oppositionen är nöjda – men vill mer!

publicerad 23 januari 2024
- av Daniel Rämsell
Margareta och Robert framför Långsjöskolan i Rimbo
Annons:

Norrtälje kommun har en god ekonomi och god ekonomisk hushållning. Enligt barn- och skolnämndens ordförande Robert Beronius möjliggör detta för flera satsningar på förskola och skola, i syfte att alla Norrtälje kommuns elever ska ta sig igenom skolgången med fullständiga betyg. Vice ordförande Margareta Lundgren (S) är förvisso nöjd men vill se ännu mer satsningar.

Barn- och skolnämnden har i budgeten fått ett tillskott på närmare 108 miljoner kronor, som bland annat ska gå till höjda lärarlöner, satsningar på studie- och yrkesvägledningen, extra studiestödstid och till satsningar på mindre förskolor och skolor på landsbygden som annars har svårt att få ekonomin att gå runt på grund av ett för litet elevunderlag.

Fyra förskolor får dela på 5,2 miljoner kronor i lokaliseringstillägg (glesbygdsbidrag) under 2024: Björkö-Arholma, Grisslehamn, Herräng och Närtuna och sex grundskolor får dela på 11,5 miljoner kronor i lokaliseringstillägg (glesbygdsbidrag) under 2024: Edsbro, Grisslehamn, Köpmanholm, Skebo, Rånäs och Vätö.

Totalt har ca 14 miljoner kronor avsatts till höjda löner för skolpersonal. Framför allt till behöriga lärare.

– På många håll i landet väntas i år stora nedskärningar inom skolan leda till lärarflykt. Norrtälje kommun går åt andra hållet och genom satsningar på höjda lärarlöner hoppas vi istället kunna behålla och rekrytera fler behöriga lärare, säger Robert Beronius (L), ordförande i barn- och skolnämnden.

Margareta Lundgren (S) är glad över att pengar finns men betonar samtidigt att andra områden, exempelvis äldreomsorgen, underfinansieras.
– Pengarna ska inte ligga hos politikerna, de ska användas för att göra kommunen till en bättre plats för medborgarna. Norrtälje kommun ska ha en ansvarsfull budget i balans, men vi ska även ha fungerande samhällsfunktioner.

Angående lärarlöner menar Margareta att det är en avgörande faktor för att kommunen ska kunna behålla och rekrytera behöriga lärare, men tillstår samtidigt:
– Vi behöver också se till att arbetsmiljön är bra. Hur vi bäst gör lärarna nöjda vet dock lärarna själva bäst. Därför ska politikerna ha en kontinuerlig dialog med och vara lyhörda för Norrtäljelärarnas önskemål, säger hon.

Under året kommer det också ske en utredning av behov och möjlighet att införa en akutskola i syfte att värna alla elevers trygghet. En akutskola är en tillfällig lösning för grundskoleelever som blivit avstängda och alltså inte får vara kvar på sin vanliga skola. Grundskoleelever har skolplikt och akutskolan är en möjlig väg tillbaka till normal skolgång.

– Ibland uppstår olika situationer med hot och våld där elever av olika anledningar inte kan vara kvar i skolan. Här kan en akutskola vara ett bra inslag så även dessa elever kan bedriva sin skolgång. Det är förövaren och inte offret som ska flyttas, säger Robert Beronius.

Margareta välkomnar en utredning.
– Vi vill först invänta resultatet av den innan vi ger fler kommentarer, säger hon.

För att uppmuntra och uppmärksamma goda exempel från såväl elever som personal och allt bra som sker på skolorna vill Robert Beronius också se att Norrtälje kommun inför en skolgala, där priser delas ut till skolpersonal och elever.

– På våra skolor arbetar många skickliga pedagoger och personal för att hjälpa våra barn och elever att bli glada, kloka och trygga. Det vill vi uppmärksamma, men också premiera goda studieinsatser, säger Robert Beronius.

Margareta Lundgren (S) menar att det aldrig är negativt att visa uppskattning för specialla insatser.
– Sen om det ska göras i form av en gala eller på annat sätt beror väl på mottagandet och intresset av en sådan, säger hon.

Eleverna i Norrtälje kommun kan också se fram emot att kunna äta frukost på skolan. Under 2024 kommer ett pilotprojekt genomföras på Elmsta skola med gratis frukost. Det ska sedan utvärderas för att se om det har en positiv effekt på kunskapsresultaten. Livsmedelsverkets senaste kartläggning från 2021 visar att 15 procent av kommunerna serverar frukost på alla grundskolor.

– Tanken är att mätta barn har mer energi och orkar fokusera på lektionerna. Det är en chans för alla att få frukost, om det är för att man inte hinner eller att man av andra skäl inte kan äta frukost hemma, säger Robert Beronius.

Margareta Lundgren (S) framhåller att det är ett fantastiskt initiativ och att gratis frukost är riktig socialdemokratiskt politik, eftersom det jämnar ut klassklyftor då alla elever får samma tillgång till frukost så att de orkar med studierna under dagen.

– Det är också särskilt viktigt i dessa tider när frukosten blir dyrare och dyrare, och många familjer får svårt att prioritera. Det finns barn i vårt land och i vår kommun som skollunchen är helt avgörande för och nu tar vi nästa steg. Alla barn har samma rätt att äta sig mätta. Toppen att styret gick på vårt förslag, hävdar hon.

I genomsnitt höjs den så kallade skolpengen i år med ca 6 000 kr/elev. Det är det högsta höjningen någonsin.

– Norrtälje kommun ska vara en barnvänlig kommun där alla elever ges stöd för att de ska klara grundskolan. För att nå dit gör vi nu stora satsningar på skolan och förskolan. Att satsa på barns utbildning är en framtidsinvestering för hela kommunen, avslutar Robert Beronius.

Margareta Lundgren menar att inflationen och de skenade kostnaderna har gjort att det blivit dyrare med skolmateriell, böcker, underhåll av lokaler och annat som krävs för att driva en skola.
– En fungerande skola är helt avgörande för att vårt samhälle ska fungera och ska fredas helt från besparingar, så vi ser positivt på en höjning. Vårt budgetförslag hade dock lite mer utrymme för en sådan satsning, men det här är en bra början, säger hon.

Har du andra synpunkter gällande skolfronten för 2024? Är det något du menar borde ha gjorts annorlunda från styrets sida som ni hade gjort?

Vi hade till exempel sett till att likabehandla kommunens lärare. När vissa lärare får julbonus men andra inte så sänder det väldigt märkliga signaler om hur högerstyret värderar dem. Vi hade också som tidigare nämnt ett större utrymme i vår budget för till exempel höjningar av skolpeng, avslutar Margareta Lundgren (S).

Annons:

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!