Ny fördelning av pengar ska ge bättre likvärdighet mellan kommunens skolor

publicerad 18 april 2023
- av Redaktionen
ANNONS:

NORRTÄLJE. Genom att fördela pengar mer träffsäkert till förskolor, skolor och fritidshem på ett tydligare sätt, kommer Norrtälje kommun skapa mer jämlika förutsättningar för alla elever att uppnå kunskapsmålen, oavsett deras bakgrund eller skolans storlek.

Norrtälje kommun reviderar nu modellen för hur de ekonomiska resurserna ska fördelas till kommunens förskolor, grundskolor, fritidshem och anpassad grundskola. Syftet med den nya resursfördelningsmodellen är att på ett mer träffsäkert sätt fördela resurserna för att bidra till likvärdiga förutsättningar när det gäller elevernas möjlighet att nå kunskapsmålen, oavsett strukturella skillnader som elevers socioekonomiska bakgrund eller om man går på en liten eller stor skola. Beslut om den av resursfördelningsmodellen togs av en enig barn- och skolnämnd den 17 april, skriver Norrtälje kommun i ett pressmeddelande. 

– Den nya fördelningsmodellen kommer ge bättre förutsättningar för en mer likvärdig skola och en mer rättvis fördelning av pengar mellan kommunala och fristående skolor, säger Robert Beronius, (L), ordförande i barn- och skolnämnden.

Bättre fördelning till småskolor
 den nya fördelningsmodellen finns bland annat förtydligade kriterier för det så kallade lokaliseringstillägget, vilka också görs oberoende av huvudman. Det gör det möjligt att fördela resurser till små förskole- och skolenheterna på orter där det bedöms viktigt att ha kvar verksamhet för att dessa ska kunna upprätthålla tillräcklig kvalitet, utan att behöva höja ersättningen även till förskolor och skolor i tätorten som har helt andra förutsättningar vad gäller stabila elevtal, möjlighet till effektiva undervisningsgrupper och modernare lärmiljöer, skriver de i pressmeddelandet. 

– Lokaliseringstillägget är så smart utformat att det innebär att vi inte längre behöver kompensera stora fristående skolor för kostnader som de inte har, det vill säga att driva små skolor på landsbygden, och också att det blir mer rättvist mellan de kommunala skolorna, säger Robert Beronius (L).

Även fristående skolor ges möjlighet att få ta del av lokaliseringstillägget förutsatt att den är belägen i något av Norrtälje kommun särskilt fastställda områden där det ur ett invånarintresse bedöms särskilt viktigt att bedriva skolverksamhet.

ANNONS:

När det gäller förskolor kan lokaliseringstillägg komma att ges till mindre förskolor om förskolan är lite, är belägen i särskilt fastställda områden där det ur ett invånarintresse bedöms särskilt viktigt att bedriva förskoleverksamhet och alternativ saknas på orten.

Vilka förskolor och grundskolor som får del av lokaliseringstillägget bestäms årligen av barn- och skolnämnden.

Fördelning enligt riksmodellenDen nya modellen innebär att kommunen kommer tillämpa SCB:s så kallade riksmodell vid fördelning av resurser, och där följande variabler beaktas:

  • Elevens kön

  • Om eleven är nyanländ

  • Föräldrarnas utbildningsbakgrund

  • Om familjen lever på ekonomiskt bistånd

  • Om eleven bor med en eller båda föräldrarna

Norrtälje kommuns nya resursfördelningsmodell kommer ge en mer statistisk säkerställd fördelning som tar hänsyn till sambanden mellan olika socioekonomiska bakgrundsfaktorer på ett bättre sätt än den nuvarande modellen.

Resursfördelningsmodellen införs som helhet från och med 1 januari.

FOTO: Alexander Castman

ANNONS:

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!

Ladda ner Allt om Norrtäljes mobilapp!